Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Tantiki-masáže, zastoupené provozovatelkou Júlií Absolonovou, IČ: 04797051 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a regeneračních služeb ve Tantiki-masáže, IČ 04797051 (dále jen provozovatel), na adrese Kounicova 75, Brno 602 00, a kupujícím či uživatelem poskytovaných služeb (dále jen klient). 2. Provozovatel poskytuje masážní a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů o odborné způsobilosti k vykonávaným činnostem. 3. Při nákupu dárkového poukazu, permanentky, kosmetických přípravků, telefonickém objednání či on-li rezervací poskytovaných služeb projevuje klient svůj souhlas s obchodními podmínkami provozovatele. 4. Termín poskytnutí služby je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky či on-line na webových stránkách provozovatele. Dohodnutý termín je pro klienta závazný. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas a prostor na poskytovanou službu a předepsanou temperaci studia. 5. Klient může předem telefonicky či e-mailem zrušit svoji rezervaci na danou službu. Nejpozději ovšem do 24 hodin telefonicky a 12 hodin on-line před zahájením služby. On-line rezervaci klient zruší prostřednictví informačního e-mailu, který je klientovi zaslán ihned po jeho rezervaci. Při pozdějším přeobjednání bude po klientovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% ceny rezervované služby, případně bude rovnou odečten celý vstup z permanentky či hodnoty dárkového poukazu. 6. Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude poskytunuta služba ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Při pozdějším příchodu bude po klientovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% ceny rezerovované služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu. 7. Poskytované služby mohou být odmítnuty pokud se: klient se dostaví na poskytovanou službu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění; klient se dostaví na poskytovanou službu v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek; klient se dostaví na poskytovanou službu se zdravotními problémy, které jsou v kontraindikaci s poskytovanou službou; klient se dostaví na poskytovanou službu v nevyhovujícím hygienickém stavu; klient se během telefonického objednávání vyjadřuje nepřístojným způsobem. 8. Poskytované služby mohou být předčasně ukončeny, pokud se: během poskytování služby u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění; během poskytování služby u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek; během poskytování služby u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů; během poskytování služby bude klient přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem. 9. Klienta může doprovázet max. jedna dospělá osoba (návštěvník). Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů a jiných zvířat s výjimkou vodicích psů nevidomých osob. 10. Studio poskytuje standardní časový komfort. S ohledem na ostatní klienty studia se očekává odchod každého klienta do 15-ti minut po skončení služby. 11. Prostory studia jsou přístupné během provozní doby, ve studiu je čekárna se dvěma křesly. Studio si vyhrazuje právo na časovou prodlevu na poskytnutí služby až do 15-ti minut od plánovaného termínu poskytovnané služby. Časová prodleva může být způsobena technickými či jinými příčinami. 12. Osobní věci a cennosti si klienti odkládají v místech prováděné služby. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před zahájením služby, během služby i po ukončení služby neručí. 13. Klient je před poskytnutou službou srozumitelně obeznámen s poskytovou službou, je informován o zdravotních rizicích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně najevo svůj informovaný souhlas k masáži nebo podepíše informovaný souhlas s provedením 14. Ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do neděle. Všechny ceny obsahují DPH ve výši 21%. 15. Reklamaci je klient povinen uskutečnit bezprodleně. Reklamace musí věrohodně souviset s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi. 16. Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky Tantiki-masáže. U dárkového poukazu s uvedenou hodnotou lze přesný druh a rozsah poskytovaných služeb dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením poskytované služby. Popis jednotlivých služeb najde klient na webových stránkách studia : www.tantiki-masaze.cz. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem provedení služby pro ověření platnosti. 17. Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou hodnotou, nebo na konkrétní druh poskytované služby. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. 18. Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. 19. Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí půl roku od data prodeje uvedeného na rubu dárkového poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit. 20. Platnost všech permanentek je půl roku od data zakoupení uvedeného na permanentce. Permanentky jsou nepřenosné. 21. Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny pracovníka studia. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 6.11.2016.